โครงการการศึกษาเรื่อง “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ” ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม


 

UH

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิฐ และสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่


PAH

โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน