เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนาเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยสังคมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความตระหนักรู้ถึงศิลปวิทยาการความรู้ภูมิปัญญาในด้านต่างๆที่มีคุณค่าของล้านนา ซึ่งบางส่วนของอารยธรรมเหล่านั้นได้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามรดกที่คุณค่าเหล่านั้นนับวันกำลังจะถูกกลืนหายไปกับกระแสของสังคมโลก ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งหากไม่ได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อหาแนวทางในการการสืบทอด การอนุรักษ์ และการเผยแพร่อย่างเหมาะสม ดังนั้นศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศที่นำมรดกจากล้านนามาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป

 

ความเป็นมาในการจัดตั้ง
สภาพปัจจุบันที่สังคมได้รับเอาวัฒนธรรม แนวคิด ค่านิยม รวมถึงวิทยาการความรู้ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยขาดการตรึกตรอง พิเคราะห์ และนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะองค์ความรู้และภูมิปัญญาล้านนาซึ่งเป็นมรดกของชาติ กำลังถูกละเลย ถูกลืมเลือนหรือถูกกลืนหายไปกับกระแสสังคมต่าง ๆ ดังนั้นจึงสมควรมีการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม สื่อดิจิทัล เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ เข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนาคดี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา จะทำให้เกิดนวัตกรรมและสื่อดิจิตัลใหม่ ๆ ที่สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ข้างต้นได้

ล้านนา เป็นอาณาจักรเก่าแก่โบราณที่เคยเป็นแหล่งอารยธรรมของศิลปวิทยาการความรู้ภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณค่ามากมาย ซึ่งบางส่วนของอารยธรรมเหล่านั้นได้ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลับพบว่ามรดกที่คุณค่าเหล่านั้นนับวันกำลังจะถูกกลืนหายไปกับกระแสของสังคมโลก ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งหากไม่ได้ริเริ่มดำเนินการเพื่อหาแนวทางในการการสืบทอด การอนุรักษ์ และการเผยแพร่ อย่างเหมาะสม

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตระหนักรู้ถึงวิกฤตสถานการณ์ของการสูญเสียศิลปวิทยาการความรู้ภูมิปัญญาของล้านา จึงได้ดำเนินการศึกษา รวบรวม วิจัย อนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดมรดกของชาติดังกล่าว ปรากฎให้เป็นเป็นผลงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ ออกสู่สังคมตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา จนล่วงมาปัจจุบันได้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและดิจิทัลล้านนาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ซึ่งจะพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนาที่มีประโยชน์ให้สังคมต่อไป

 

ขอบเขตงานของศูนย์
ขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์ฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้ภูมิปัญญาล้านนาเป็นเนื้อหาพื้นฐานหลักสำหรับการนำมาใช้ในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาด้านเอกสารโบราณ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เภสัชกรรมและการดูแลรักษาพยาบาล ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งลักษณะการดำเนินงานแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
1. การพัฒนานวัตกรรม เป็นการศึกษาวิจัยเนื้อหาความรู้ภูมิปัญญาล้านนาแล้วนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น การพัฒนานวัตกรรมด้านเภสัชกรรมและการดูแลรักษาพยาบาล นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม นวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น
2. การพัฒนาสื่อดิจิทัล เป็นการนำเนื้อหา เรื่องราว ความรู้ความเข้าใจ ภูมิปัญญาล้านนาในด้านต่าง ๆ มาจัดทำเป็นสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การสืบทอด การอนุรักษ์ การเผยแพร่ โดยจัดทำอย่างหลากหลายรูปแบบ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
โดยมีขอบเขตเนื้อหาในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังนี้
1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวกับเอกสารโบราณล้านนา
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวกับเภสัชกรรมและการดูแลรักษาพยาบาล
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวกับศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา
4. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา
5. บริการวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลด้านเอกสารโบราณ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เภสัชกรรมและการดูแลรักษาพยาบาล ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
6. เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา ไปถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะต่าง ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหรือเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม สื่อดิจิทัลหรือล้านนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (ด้านสื่อและนวัตกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ด้านสถาปัตยกรรม) คณะเภสัชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ (ด้านเภสัชกรรมและการดูแลรักษาพยาบาล)

 

เป้าหมายการดำเนินงาน
• มีศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
• มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
• มีคลังข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาล้านนา
• มีการพัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
• มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
• มีการเผยแพร่นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลสู่อาเซียนและสากล
• มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนากับองค์กรและชุมชนในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

 

ผลผลิตและตัวชี้วัด
• จำนวนโครงการวิจัย ปีละ 1 เรื่อง
• จำนวนนวัตกรรมหรือสื่อดิจิทัล ปีละ 1 เรื่อง
• จำนวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนาที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีละ 3 เรื่อง
• จำนวนผลงานบริการวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
• จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ปีละ 1 เครือข่าย

 

คณะการดำเนินงาน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะกรรมการ
4. อาจารย์เฉลิมพล คงจิตต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะกรรมการ
5. อาจารย์ ดร.วรินทร รักษ์ศิริวณิช คณะเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการ
6. ดร.กรด เหล็กสมบูรณ์ สถาบันวิจัยสังคม หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา

 

6oc

 

โครงสร้างและการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา อยู่ภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัยสังคม ซึ่งมีโครงสร้างและการบริหารศูนย์ฯ ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Organized-Chart